REGULAMIN

 

 

 

REGULAMIN SERWISU
www.womenpolandcompetition.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, dostępnego pod adresem: www.womenpolandcompetition.pl, prowadzonego przez Fundację Women Poland, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęsnej 26, 02-454 Warszawa, posiadającej nadany numer  KRS: 0001055941NIP: 5223269380 REGON: 526282505
Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa; mail:biuro@amiz-art.pl,  biuro@womenpoland.pl, tel. (+48) 602 198 555. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie oraz drukowanie.
3. Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres świadczonych usług,
2) warunki świadczenia usług, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
3) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Organizator – Fundacja Women Poland.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca bezpośrednio z funkcjonalności Serwisu.
3. Serwis – serwis dostępny pod adresem: www.womenpolandcompetition.pl, w którym prezentowane są Uczestniczki, ich osiągnięcia oraz sukcesy zawodowe i osobiste i za pośrednictwem którego Operator świadczy usługę, umożliwiającą oddanie głosów na Uczestniczkę biorącą udział w Konkursie w ramach głosowania na Mrs.WomenPoland,
4. Konkurs – konkurs piękności skierowany do polskich kobiet– women poland competition, celem którego jest prezentacja Uczestniczek, ich sfery działalności na polu zawodowym oraz osobistym, a także odniesionych sukcesów, w ramach którego odbywa się głosowanie (za pośrednictwem Serwisu)
5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, a także zasady głosowania.
6. Operator płatności – podmiot świadczący usługi w zakresie dokonywania tzw. szybkich przelewów, m.in. za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonać płatności za głosy oddane na określoną Uczestniczkę.

§ 3
SERWIS

1. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie jest możliwy bez konieczności przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.
2. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma prawo do bezpłatnego przeglądania jego treści, w szczególności informacji dotyczących Uczestniczek oraz ich zdjęć, a także odpłatnego oddawania głosów na wybraną przez siebie Uczestniczkę.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga:
1) aktywnego połączenia z siecią Internet, pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół https,
2) posiadania czynnego adresu e-mail (w zakresie oddawania głosów), z którego Użytkownik może bez przeszkód korzystać,
3) zainstalowania przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, w wersji jak najbardziej aktualnej,
4) włączenia obsługi cookies.
4. Użytkownik zobowiązany jest w procesie oddawania głosów (opisanego w § 4 poniżej) wyłącznie prawdziwych informacji.
5. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika wymagań, opisanych w ust. 1 i 2 powyżej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu.
6. Użytkownik nie ma prawa do:
1) korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz naruszania praw osób trzecich,
2) zamieszczania w Serwisie, przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich treści obraźliwych, zniesławiających, pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane, jako przestępstwo bądź, jako wykroczenie lub zachęta do takiego działania, a także wszelkich treści, których zamieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zakazane treści obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowania na tle etnicznym, kulturowym bądź religijnym, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych,
3) przesyłania informacji handlowej lub spamu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4) ingerowania w działalność lub funkcjonowanie Serwisu, bezprawnego naruszania struktury baz danych i systemów teleinformatycznych Serwisu, m.in. poprzez przesyłanie wirusów.

§ 4
GŁOSOWANIE

1. Serwis, w ramach udostępnionych Użytkownikom funkcjonalności, umożliwia m.in. oddanie głosu (lub głosów) na Uczestniczkę Konkursu.
2. Użytkownik, chcąc oddać głos – w ramach wyboru Uczestniczki która otrzymać ma tytuł Mrs.women poland Internetu- powinien:
1) na stronie głównej Serwisu wybrać zakładkę: „Kandydatki”,
2) po przejściu do zakładki o której mowa w pkt 1 wyświetlone zostaną podpisane zdjęcia Uczestniczek,
3) po najechaniu kursorem na wybrane zdjęcie wyświetlą się opcje:
– „Szczegóły” – łącze przenoszące Użytkownika do zakładki, na której może on zapoznać się z profilem Uczestniczki, w szczególności jej osiągnięciami, życiem zawodowym, zainteresowaniami oraz oddać na nią głos,
– „Zagłosuj” – łącze umożliwiające bezpośrednie oddanie głosu na wybraną Uczestniczkę,
4) Użytkownik może oddać głos na Uczestniczkę za pośrednictwem obydwu łączy określonych w pkt 3 powyżej. Po wybraniu łącza „Zagłosuj” w Serwisie pojawi się komunikat informujący o możliwości oddania głosu na wybraną Uczestniczkę,
5) w celu prawidłowego oddania głosu Uczestnik winien wypełnić formularz głosowania na wybraną Uczestniczkę oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. W formularzu Uczestnik podaje imię i nazwisko lub nazwę, adres e-mail oraz wybiera ilość oddanych głosów (nie jest ona ograniczona). Formularz umożliwia również przekazanie (dobrowolne) życzeń wybranej Uczestniczce,
6) po wybraniu łącza „Opłać” Uczestnik jest przekierowywany na stronę umożliwiającą uiszczenie opłaty za oddany głos (głosy). Szczegółowe informacje dotyczące płatności zawarte zostały w § 7 poniżej,
7) jedynie opłacone głosy będą brane pod uwagę przy zliczeniu głosów oddanych na Uczestniczkę.
3. Po oddaniu głosu Użytkownik, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje potwierdzenie oddania głosu (głosów) na wybraną przez siebie Uczestniczkę.
4. Oddane na Uczestniczkę głosy będą zliczane automatycznie, bez ingerencji Organizatora lub osób trzecich.
5. Łączna ilość głosów oddana przez wszystkich Użytkowników na daną Uczestniczkę widoczna będzie na jej zdjęciu zamieszczonym w Serwisie w zakładce „Uczestniczki” i będzie na bieżąco aktualizowana.
6. Głosowanie tytułu Mrs. Internetu rozpoczyna się od momentu zakończenia selekcji Uczestniczek i zamieszczenia stosownej informacji w Serwisie. Głosowanie kończy się 22.10. 2023 r. o północy.
7. Tytuł Mrs.Internetu zdobędzie Uczestniczka, która w okresie głosowania, określonym w ust. 6 poniżej, zdobędzie największą ilość głosów. Zwyciężczyni głosowania zostanie oficjalnie ogłoszona podczas uroczystej gali, stanowiącej zwieńczenie Konkursu, która odbędzie się w dniu 23.10.2023 r.
8. Organizator zastrzega sobie prawo (w szczególnych przypadkach) do zmiany terminu przeprowadzenia gali o której mowa w ust. 7 oraz zmiany okresu głosowania, jednak dołoży starań aby zmiany takie nie były wprowadzane.

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator udziela niniejszym Użytkownikom upoważnienia do korzystania z Serwisu, w szczególności w zakresie funkcjonalności umożliwiających przeglądanie jego treści, w tym dotyczących Uczestniczek, a także oddawanie na nie głosu.
2. Organizator jest właścicielem praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, know-how oraz innych praw do Serwisu, wszelkich komponentów wykorzystywanych przez Serwis i niezbędnych do jego działania. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że na podstawie Regulaminu Użytkownik nie zyskuje praw i licencji odnoszących się do Serwisu innych niż wskazane w ust. 1.
3. Udzielone Użytkownikowi upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do:
1) modyfikowania Serwisu w jakimkolwiek zakresie i w jakimkolwiek celu,
2) usuwania lub modyfikowania oznaczeń Organizatora, ani żadnych innych,
3) kopiowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie, a także ich dalszego przesyłania jakimkolwiek osobom lub podmiotom trzecim.
4. Użytkownik nie ma prawa do udzielania dalszych upoważnień, najmu, dzierżawy, ani ustanawiania jakichkolwiek praw rzeczowych odnoszących się do Serwisu, nie ma również prawa do przekazywania upoważnienia do jego wykorzystania osobom trzecim.

§ 6
DANE OSOBOWE ORAZ ICH WYKORZYSTANIE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  Fundacja Women Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęsnej nr 26,02-454 Warszawa. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@womenpoland.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
1) konieczność wykonania zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności rzetelne przeprowadzenie głosowania oraz przekazanie Uczestnikom stosownych komunikatów o oddanych głosach,
3) konieczność podjęcia działań zmierzających do nadania tytułu Mrs.Women Poland Internetu Uczestniczce, która otrzyma największą liczbę głosów.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
1) przeprowadzenia głosowania na Uczestniczkę, która otrzyma tytuł Mrs.Women Poland Internetu oraz przekazanie Uczestnikom stosownych komunikatów o oddanych głosach w ramach głosowania,
2) rzetelnego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym rozpatrzenia reklamacji.
5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane odbiorcom, za pośrednictwem których Administrator realizuje działania związane z organizacją Konkursu.
6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.
7. Użytkownicy posiadają prawo do:
– żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przekazanie wniosku za pośrednictwem danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
8. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na czas przeprowadzenia głosowania, do dnia przeprowadzenia gali na której przyznany zostanie tytuł Mrs.Women Poland.

§ 7
PŁATNOŚCI

1. Za korzystanie z Serwisu Organizator nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia. Organizator pobiera wynagrodzenie wyłącznie za usługę polegającą na umożliwieniu oddania za pośrednictwem Serwisu głosu na wybraną przez Użytkownika Uczestniczkę.
2. W każdym przypadku, gdy Użytkownik w celu korzystania z funkcjonalności Systemu (oddania głosu na Uczestniczkę) zobowiązany będzie do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora, Organizator przekaże Użytkownikowi informację o cenie (jednostkowej i łącznej) wraz z podatkami, informację o głównych cechach usługi, za które uiszczana jest dana należność oraz sposobie zapłaty. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą wyświetlane bezpośrednio w Systemie lub przekazywane w inny sposób, w tym za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail.
3. Sposobem dostawy funkcjonalności Serwisu (usługi), za które Użytkownik uiścił opłatę, jest ich udostępnienie bezpośrednio w Serwisie.
4. Opłaty dokonywane przez Użytkownika za oddanie głosu na wybraną przez niego Uczestniczkę będą przekazywane Organizatorowi za pośrednictwem Operatora płatności.
5. Płatności dokonywane za pośrednictwem Operatora płatności dokonywane są w sposób oraz na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, udostępnionym bezpośrednio przez wzmiankowanego Operatora płatności. Za dokonywanie płatności za pośrednictwem Operator płatności, operator ten może pobierać dodatkowe opłaty, w każdym jednak przypadku Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.
6. Szczegółowa instrukcja dotycząca dokonania płatności przez Użytkownika będzie przekazywana Użytkownikom w formie komunikatów wyświetlanych w Systemie lub na platformie udostępnianej przez Operatora płatności, w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały. Użytkownik winien postępować zgodnie z przekazywanym mu na bieżąco instrukcjami.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług opisanych w Regulaminie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, jak również przekazywane przez nich Uczestniczkom. W przypadku jednak, gdy treści zamieszczane lub przekazywane przez Użytkownika będą obraźliwe, pomawiające, rasistowskie lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Organizator będzie uprawniony do usunięcia takich treści z Serwisu, a w przypadku, gdy treści takie (lub podobne) będą ponownie zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, Organizator może ograniczyć lub zablokować dostęp do Serwisu takiemu Użytkownikowi, niezależnie od uiszczonych przez niego płatności. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Serwisu może nastąpić również wówczas, gdy do korzystania z Serwisu Użytkownik będzie wykorzystywał oprogramowanie, wykonujące w jego zastępstwie określone czynności (tzw. boty), a także wówczas gdy będzie podejmował próby wprowadzania do Systemu wirusów, trojanów lub podobnie działającego oprogramowania.
3. Organizator nie odpowiada również za:
1) sposób korzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób trzecich;
2) informacje otrzymane przez Organizatora od Uczestniczek i zamieszczone w Serwisie – pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, spójności i zasadności oraz kompletności;
3) szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub autorskich praw majątkowych osób trzecich.

§ 9
REKLAMACJE

1. Organizator oświadcza, że Serwis winien umożliwiać Użytkownikom otrzymanie usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom usługi zostanie uznany przez Użytkownika za niezadowalający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@womenpoland.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, w terminie 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia do Organizatora.
4. W sytuacji, gdy reklamacja będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Organizator nie udziela gwarancji na korzystanie z Serwisu.

§ 10
OGRANICZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA

1. Ponieważ w związku z oddaniem głosu na Uczestniczkę oraz uiszczeniem opłaty z tego tytułu Organizator aktualizuje automatycznie łączną ilość zliczonych głosów i jest to niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia Konkursu, Uczestnik nie ma możliwości odstąpienia od umowy świadczenia usług zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Usługa świadczona Organizatora zostaje wykonana z chwilą oddania przez Uczestnika głosu.
2. Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu uiszczonych płatności w związku z oddaniem głosu (głosów) zgodnie z § 4 powyżej.
3. Stosowna informacja o braku możliwości odstąpienia wyświetlana jest w Serwisie bezpośrednio w treści formularza o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik może powoływać się w sporze z Organizatorem na zapisy niniejszego Regulaminu, jak również na wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Spory pomiędzy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą przez Strony w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, Strony poddają rozstrzygnięcie sporu pod orzecznictwo sądu właściwego według przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przy czym zawsze właściwym dla rozstrzygnięcia będzie sąd mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.