Regulamin głosowania

 

 

Regulamin głosowania i sprzedaży głosów za pomocą strony internetowej www.womenpolandcompetition.pl

 

Tekst jednolity z dnia 11 września 2023 roku

Art.1 Informacje ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia głosowania na kandydatki do tytułu Mrs. Women Poland Internetu na stronie wyborów  „WomenPoland Competition”.
  2. Organizatorem głosowania na kandydatki jest jest Fundacja Women Poland ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa tel: +48661639216 KRS: 0001053257, NIP: 5223267731. REGON: 526135313 (dalej jako „Operator” lub „Fundacja Women Poland wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Głosowanie prowadzony jest lokalnie przez na stronę serwisu www.womenpolandcompetition.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
  4. Niniejsze głosowanie jest formą wyboru Mrs. Women Poland Internetu
  5. Organizator nie powołuje Komisji.
  6. Głosowanie polega na wyłonieniu Mrs. Women Poland Internetu w drodze głosowania
  9. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Głosowaniu.
  10.Organizator zastrzega, iż głosowanie nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez naciśniecie przycisku  GŁOSUJ pod wybraną kandydatką.
 3. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy głosowanie.
 4. Cena głosu w głosowaniu na stronie www.womenpolandcompetition.pl wynosi 3,69 Brutto, cena nie zawiera kosztów operatora.
  14. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania materiałów przesłanych w ramach głosowania na kandydatki bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby głosowania na kandydatki w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Mrs. Women Poland Internetu

 1. Głosowanie ma charakter otwarty.
  2. Kandydatami w Głosowaniu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej.
  3. Kandydatami w Głosowaniu mogą być osoby zgłoszeni do udziału w wyborach.
  4. Kandydat: może zgłosić się sam do Plebiscytu akceptując niniejszy regulamin;
  5. Uprawnienia opisane w niniejszym regulaminie, jako uprawnienia Kandydata przysługują Kandydatowi bez względu na to, czy zaakceptował niniejszy Regulamin, czy nie.
  6. Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem głosowania na kandydatki oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  7. Kandydat, który w ramach głosowania na kandydatki zdecyduje się przesłać dodatkowe informacje i materiały dotyczące jego kandydatury, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
  a. Jest wyłącznym autorem przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi głosowania na kandydatki wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
  b. Udziela Organizatorowi Konkursu na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora.
  c. Wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora głosowania na kandydatki do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
  d. Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Głosowaniu uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
  9. Organizator podejmuje działania mające na celu poinformowanie Kandydatów o ich zgłoszeniu do głosowania na kandydatki
  10. Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania głosowania na kandydatki prawo żądania wycofania swojej kandydatury z Konkursu które należy przesłać na adres email: biuro@womenpoland.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów głosowania związanych z oddaniem głosów na wycofaną kandydaturę lub kosztów zakupu pakietów e-wydań związanych z oddaniem głosów za pomocą GŁOSUJ.
  11. Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Kandydatów, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu.

Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Glosowaniu zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Głosowania

 1. Głosowanie w będzie odbywało się na za pomocą tzw. GŁOSUJ-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
  2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
  a) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer ….. w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
  b) W odpowiedzi na SMS, wysyłający otrzymuje potwierdzenie głosowania.
  c) Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT).
  d) Jeden wysłany SMS to 1 głos w Glosowaniu na jednego Kandydata.
  e) Głosujący w Glosowaniuza pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7….powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 zł brutto.
  f) W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  g) Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  h) Do dnia zakończenia głosownia w Glosowaniu na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu głosowania na kandydatki i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
  i) Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS Premium w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
  3. Głosować będzie można również za pomocą GŁOSUJ-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez GŁOSUJnięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ GŁOSUJIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
  4. W przypadku głosowania za pomocą GŁOSUJ-a:
  d) Głosujący w Glosowaniu za pomocą przycisku „GŁOSUJ ” może oddać dowolną liczbę głosów.
  5. Do dnia zakończenia głosownia w Glosowaniuna numery telefonów:
  i. osób oddających głosy na kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
  ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
  iii. numery telefonów wskazane w rozliczeniach Direct Billing
  mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu głosowania na kandydatki i statusie kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
  6. W obliczeniu wyników głosowania na kandydatki biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. GŁOSUJ-a oddanego na stronie Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
  7. Głosować w Glosowaniu mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  8. Głosować SMS-em można korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą GŁOSUJ-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
  9. O zwycięstwie w Glosowaniu zdecyduje największa liczba głosów.
  10. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub GŁOSUJ głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
  11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie .

Art. 5 Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Głosowanie w etapie ogólnopolskim głosowania na kandydatki będzie odbywało się wyłącznie za pomocą tzw. GŁOSUJ-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez GŁOSUJ nacisniecie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ ”, bez zalogowaniu się w tym Serwisie. Głosujący w etapie ogólnopolskim głosowania na kandydatki za pomocą przycisku „GŁOSUJ ” może oddać dowolną liczbę głosów.
  2. Do dnia zakończenia głosownia w etapie ogólnopolskim głosowania na kandydatki na numery telefonów:
  i. osób oddających głosy
  ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie
  iii. numery telefonów wskazane w rozliczeniach Direct Billing
  mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu głosowania na kandydatki i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
  3. W obliczeniu wyników w etapie ogólnopolskim głosowania na kandydatki biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
  4. Głosować w etapie ogólnopolskim głosowania na kandydatki mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  5. Głos za pomocą GŁOSUJ-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie. O zwycięstwie w Glosowaniu zdecyduje największa liczba głosów.
  6. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez GŁOSUJ głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
  7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 6 Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, Organizator ogłosi wyniki głosowania na kandydatki do dnia 24.10.2023 r. na stronie internetowej w Serwisie.
  2. Za wydanie nagród w Glosowaniu odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę nagrodzoną.
  5. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane:
  a) na uroczystościach wręczenia nagród o ile takie przewidział Organizator,
  b) odebrane osobiście przez laureata z siedziby Organizatora, po wcześniejszym umówieniu się z osobą odpowiedzialną za wydanie nagród
  c) wysłane drogą pocztową do laureata, o ile wyrazi taką wolę i przekaże Organizatorowi właściwy adres do wysyłki.
  6. Wydanie Zwycięzcy nagrody, następuje wyłącznie po uprzednim spełnieniu przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w przekazania danych kontaktowych umożliwiających wydanie nagrody, a w przypadku nagród pieniężnych również nr konta bankowego.
  7. Jednocześnie, Organizator zastrzega, że w przypadku nieodebrania nagrody lub braku spełnienia wymogów jej przyznania lub odebrania w terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Zwycięzców i powiadomienia laureata o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody chyba, że odebranie nagrody nastąpiło bez winy Zwycięzcy. Wykazanie braku winy obciąża Zwycięzcę.
  8. Zwycięzcy uprawnionemu do nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby. Zwycięzca może zrzec się przyznanej jej nagrody, jednak bez prawa żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego czy innej nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada.
  9. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba wyłączona z udziału w plebiscycie zgodnie z niniejszym Regulaminem, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
  10. Nagrody w Glosowaniu zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika głosowania na kandydatki powstaje obowiązek podatkowy.
  11. W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat głosowania na kandydatki przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
  12. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik głosowania na kandydatki niniejszym wyraża zgodę.
  13. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
  14. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art.7 Reklamacje.

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora z dopiskiem reklamacja”.
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników głosowania na kandydatki (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu głosowania na kandydatki pod nazwą „WomenPoland Competition”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Artystyczna Fundacja Women Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres e-mail: biuro@womenpoland.pl (dalej jako: „my” lub „Administrator”).
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów głosowania na kandydatki pod nazwą Mrs. Women Poland Internetu (dalej jako: „Konkurs ”), co obejmuje również publikację materiałów o Twojej kandydaturze w mediach Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej), a w przypadku laureatów – przesłania zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród na zasadach określonych w Regulaminie oraz wydanie przewidzianych Regulaminem nagród. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, bądź poprzez głosowanie, gdy głosujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo, Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia głosowania na kandydatki i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem głosowania na kandydatki jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca głosowania na kandydatki możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych.
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W przypadku osób głosujących Administrator będzie przetwarzał ich dane osobowe w celu umożliwienia zrealizowania przysługującym tym osobom uprawień, związanych z dostępem do dodatkowych treści Administratora, na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu Plebiscytowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z dodatkowych treści Administratora dostępne są w Polityce Prywatności .
3. Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie kandydatury w Konkursie , bądź udział w głosowaniu), lub zostały pozyskane od osoby która zgłosiła Ciebie do udziału w Glosowaniu lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. W przypadku zgłaszających Administrator przetwarza imię i nazwisko, a także kontaktowy numer telefonu zgłaszającego. W przypadku kandydatów zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, nazwę miejsca pracy, wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie, numer kontaktowy kandydata, wizerunek (jeżeli został utrwalony w przesłanych materiałach). Możemy też przetwarzać dodatkowe dane, które nam przekażesz, np. w zakresie adresu do doręczeń czy adresu do wysyłki nagrody. W przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród, Administrator może również przetwarzać informacje o właściwym urzędzie skarbowym laureata. W ramach zapewnienia sprawnej komunikacji możemy również przetwarzać Twój adres e-mail.
5. Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu, udział w Konkursie , czy głosowanie na kandydatów, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
• Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Glosowaniu oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia głosowania na kandydatki i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie twoich danych (patrz wyżej). Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
• Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Glosowaniu albo głosowania, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
• Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
• Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się głosowanie.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących głosowania na kandydatki (w szczególności relacji reporterskiej z przebiegu Konkursu Plebiscytowego, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych – drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora. Dodatkowo, zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Plebiscytowego, informacje o niektórych nagrodzonych zostaną opublikowane w prasie Administratora.
7. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;
 • podmiotom wspierającym nas w organizacji głosowania na kandydatki w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom ).
 • w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Glosowaniu osobę trzecią jako kandydata, to zgłaszana przez Ciebie osoba jest uprawniona do otrzymania informacji o źródle pozyskania przez nas jej danych osobowych.
 1. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO – w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
  W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
  9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
  10. Pouczenie o przysługujących prawach
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
  Twoje prawa to:
  a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  a. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Punkt kontaktowy
  Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
  Kontakt z nami możliwy jest:
  1. droga mailową na adres: biuro@womenpoland.pl
  2. pisemnie na adres organizatora
  W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu i serwisu na łamach którego organizowane jest głosowanie, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
  12. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: biuro@womenpoland.pl